ORZEŁEK – PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI

Home/ORZEŁEK – PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI
ORZEŁEK – PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI 2019-03-15T13:28:18+00:00

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt „ORZEŁEK – PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI” jest kontynuacją zapoczątkowanego w zeszłym roku projektu „ORZEŁEK”, który zorganizowany był w sezonie 2018 pod hasłem „PUCHAR ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA” i związany był z odbywającymi się Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej.

Zainteresowanie zeszłoroczną inicjatywą przerosło oczekiwania organizatorów. Projekt odbywał się w dniach 9 kwietnia – 16 czerwca, wzięło w nim udział ponad 500 zawodników reprezentujących barwy 13 przedszkoli. W związku z tak licznym i pozytywnym odzewem, organizatorzy zeszłorocznej akcji postanowili uczynić z projektu inicjatywę cykliczną, która odbywać będzie się zawsze pod logo ORZEŁEK, z dodatkiem skupiającym uwagę na konkretnych aspektach związanych z aktualnymi wydarzeniami sportowymi mającymi na celu poszerzenie horyzontów dzieci w wieku przedszkolnym.

ORZEŁEK z założenia pozostaje interdyscyplinarną inicjatywą non-profit, która wspiera rozwój umysłowy oraz fizyczny przedszkolaków, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, celami statutowymi LKS Orzeł Mokre oraz zadaniami własnymi gminy Mikołów w duchu zdrowego współzawodnictwa sportowego.

Zeszłoroczna akcja skupiała się wokół Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Przyszły rok stanie pod hasłem Mistrzostw Europu w Piłce Nożnej. W związku z tym rok 2019 pragniemy poświęcić naszemu krajowi ojczystemu, stąd tegoroczna nazwa PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI.

Nazwa Projektu składa się z dwóch członów – niezmiennej „ORZEŁEK” oraz nowej „PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI”.

Pierwsza część nazwy nawiązuje do organizatora Projektu – LKS ORZEŁ MOKRE i stanowi zdrobnienie nazwy klubowej, jednocześnie nawiązując do polskiego godła i symbolu narodowego. Nazwa „orzeł” przywodzi na myśl również skojarzenia z „orlikami”, które bezpośrednio wiążą się z boiskami piłkarskimi dla dzieci i młodzieży, jak również z „orłami górskiego” kojarzącymi się z latami świetności polskiej reprezentacji narodowej. Nawiązanie do powyższej symboliki ma budować w dzieciach poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej, krajowej i sportowej. Jednocześnie umacnia poczucie więzi narodowej i państwowej.

Druga część nazwy stanowi odbicie sportowego charakteru akcji oraz jego krajowego oblicza (i zasięgu) dodatkowo w związku z bezpośrednimi beneficjentami Projektu – dziećmi uczęszczającymi do Przedszkoli – uczestników Projektu (Przedszkolakami).

Założeniem Projektu jest rozwinięcie wyrażonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zasad:

 • wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień,
 • kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym również do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijania umiejętności społecznych dzieci,
 • stworzenia warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych poprzez rywalizację sportową w duchu współzawodnictwa fair play,
 • trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez zachęcanie i umożliwienie uczestnictwa w zabawach i grach sportowych na profesjonalnym poziomie,
 • budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej wraz z lepszym poznaniem własnego regionu i kraju,
 • zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie i wspieranie ich ciekawości i aktywności, jak również kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

 

Założenia projektu zgodne są z celami realizowanymi przez Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ MOKRE, które wyrażają się w upowszechnianiu i popularyzacji sportu, promowaniu Mikołowa Mokre poprzez rywalizację sportową oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, jak również ich wychowywanie przez kulturę fizyczną i sport. Projekt „ORZEŁEK – PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI” rozwija między innymi:

 • organizację i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci,
 • zapewnienie właściwych warunków do uprawiania sportu,
 • propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu

 

Program „ORZEŁEK – PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI” poprzez współpracę z władzami samorządowymi rozwija również sprawy objęte zakresem działania samorządu gminnego, jak działania własne, wśród których znajdują się sprawy związane z:

 • edukacją publiczną
 • kulturą fizyczną (w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi)
 • promocją gminy
 • współpracą i działalnością na rzecz organizacji pozarządowych

 

UCZESTNICY PROJEKTU:

Zeszłoroczna akcja ORZEŁKA spotkała się z zainteresowaniem 13 przedszkoli. Organizatorzy przewidują zainteresowanie akcją w bieżącym roku na poziomie analogicznym lub większym. Dodatkowo w ramach tegorocznej odsłony planowane jest skierowanie listów intencyjnych do klubów piłkarskich oraz placówek przedszkolnych z innych województw, celem nawiązania współpracy, o czym mowa będzie w dalszej części opisu Projektu.

 

BENEFICJENCI PROJEKTU:

 • Bezpośrednimi beneficjentami Projektu, do których skierowana jest niniejsza inicjatywa są dzieci uczęszczające do Przedszkoli, które przystąpią do realizacji Projektu.

 

CELE PROJEKTU:

Projekt „ORZEŁEK – PRZEDSZKOLNY PUCHAR POLSKI” ma na celu wszechstronny rozwój psychiczny, emocjonalny i fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozwijanie ich pasji i wykorzystanie ich zainteresowania światem. Projekt ma na celu rozwijanie programu wychowania przedszkolnego poprzez rywalizację sportową, realizację zadań własnych gminy oraz celów statutowych LKS Orzeł Mokre.

Dodatkowym celem akcji jest systematyczne doposażanie przedszkoli znajdujących się na terenie gminy w przyprzedszkolne boiska oraz sprzęt sportowy niezbędny do rozgrywania meczy piłkarskich oraz zajęć sportowych.

Organizatorzy chcieliby, aby po każdej odsłonie Projektu jedno przedszkole zostawało beneficjentem zakupionego sprzętu sportowego i dysponowało wyposażonym boiskiem sportowym.

 

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt z założenia dzieli się na dwa działania:

 • działanie edukacyjne realizowane przez pracowników Przedszkola w ramach zajęć codziennych z dziećmi
 • działanie sportowe realizowane przez LKS Orzeł Mokre w ramach rozgrywek piłkarskich z profesjonalnym trenerem piłki nożnej

 

W ramach działania edukacyjnego nacisk postawiony jest na zainteresowanie dzieci własnym krajem, jego różnorodnością i złożonością, jak również swoją małą ojczyzną – Śląskiem, własnym miastem, swoim otoczeniem.

W ramach pierwszego działania przedszkola wybiorą piłkarskie kluby sportowe, które w swojej nazwie odwołują się do symbolu orła, podobnie jak LKS ORZEŁ MOKRE oraz Projekt ORZEŁEK, spośród m.in.:

 • LKS ORZEŁ Wojnarowa (Małopolska)
 • KS ORZEŁ Nowa Wieś (Małopolska)
 • UKS ORZEŁ w Kielcach (Świętokrzyskie)
 • KS ORZEŁ ŁÓDŹ (Łódzkie)
 • LKS ORZEŁ w Namysłowie (Opolskie)
 • BIAŁY ORZEŁ KOŹMIŃSKI KS (Wielkopolskie)
 • KS ORZEŁ FUTSAL Jelcz Laskowice (Dolnośląskie)
 • ORZEŁ KS im. J. Piłsudskiego (Mazowieckie)
 • KOLNEŃSKI KS ORZEŁ (Podlaskie)
 • ORZEŁ KS w Elblągu (Warmińsko-Mazurskie)
 • LKS ORZEŁ w Choczewie (Pomorskie)
 • KS ORZEŁ SLOPANOWO (Wielkopolskie)

Następnie przedszkola prześlą do wybranych klubów oraz działających w ich obszarach przedszkoli listy intencyjne celem nawiązania współpracy i zainteresowania Projektem.

Po nawiązaniu współpracy celem współdziałania będzie zainteresowanie beneficjentów – dzieci z przedszkoli biorących udział w Projekcie zarówno symbolem orła, jak również tradycją, gwarą, środowiskiem naturalnym i geograficznym innych województw i krain geograficznych w Polsce (odpowiadających pozostałych przedszkolom oraz klubom sportowym biorącym udział w inicjatywie).

Będzie to okazja, aby dzieci poznały mapę, kształt Polski oraz nauczyły się przez zabawę pokazywania morza, gór, innych atrakcji geograficznych, kulturowych czy historycznych Polski, o których dowiedzą się od innych uczestników przystępujących do Projektu.

Dzieci będą mogły namalować charakterystyczne dla ich regionu (małej ojczyzny) elementy, jak góry, morze, jeziora, lasy, kopalnie, zabytki, elementy krajobrazu oraz przesłać swoje rysunki innym uczestnikom akcji. Jednocześnie otrzymają rysunki sporządzone przez inne dzieci, w innych regionach polski. Dzieci będą mogły wysyłać i otrzymywać pocztówki i kartki widokowe z innych regionów Polski, przez co poprzez zabawę poznają inne obszary swojego kraju oraz jego bogactwo geograficzne, naturalne oraz kulturowe.

Wychowawcy grup przedszkolnych opowiedzą dzieciom o tradycjach i kulturze tych regionów, jak również o gwarze, jakiej używa się na danym obszarze. Dzieci usłyszą typowe słowa wypowiadane w gwarze, poznają stroje regionalne oraz posłuchają regionalnej muzyki, nauczą się również piosenek śpiewanych przez dzieci w innych regionach. Przedszkola mogą zorganizować powyższe zajęcia w sposób dla siebie odpowiedni oraz rozwijać przedstawione przykładowe bloki tematyczne (np. poprzez zorganizowanie dni tematycznych, zainteresowanie dzieci tradycyjnym jedzeniem z danego obszaru poprzez prezentację / degustację tradycyjnych potraw), pokaz tradycyjnych strojów wykonanych wspólnie przez dzieci, pokaz filmów bądź prezentacji ukazujących największe atrakcje danego regionu, itp.

 

W ramach działania sportowego nacisk kładziony jest na rozwój kultury fizycznej dzieci i realizowany jest poprzez odbywanie treningów piłki nożnej jeden raz w tygodniu. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera piłki nożnej LKS Orzeł Mokre. Zajęcia sportowe odbywają się na przedszkolnych boiskach, które zostaną przygotowane specjalnie dla realizacji Projektu.

 

OKRES TRWANIA PROJEKTU:

Projekt przewidziany jest jako działanie trwające od 08.04 2019 2019 roku do 07.06.2019 roku  (2 miesiące).

 

SKUTKI PROJEKTU:

Projekt doprowadzi do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej dzieci, wspomoże ich zainteresowanie i wiedzę o ojczyźnie w ujęciu krajowym oraz lokalnym, pozwoli rozszerzyć ich horyzonty oraz poznać nowych przyjaciół z różnych części Polski. Projekt rozwinie ich zdolności, pasje i zainteresowania. Dzieci rozwiną umiejętności społeczne, w tym system wartości poprzez umiejętność prowadzenia współzawodnictwa z duchu zdrowej rywalizacji fair play oraz umiejętność przegrywania i wygrywania, co z kolei doprowadzi do kształtowania odporności emocjonalnej i radzenia sobie w trudnych i niekomfortowych sytuacjach.

Pośrednim skutkiem Projektu będzie wyposażenie Przedszkoli w środki trwałe pozwalające na rozgrywki piłkarskie również po zakończeniu realizacji Projektu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Zamknij