NABÓR, REGULAMINY, SKŁADKI

Home/NABÓR, REGULAMINY, SKŁADKI
NABÓR, REGULAMINY, SKŁADKI 2020-01-23T15:03:46+02:00

Uchwałą zarządu LKS Orzeł Mokre, składka miesięczna z tytułu uczęszczania dziecka na zajęcia sportowe w roku 2019 wynosi 50 zł na pierwsze dziecko i 25 zł na drugie i kolejne.
Termin płatności składki – 15 dzień każdego miesiąca.

POBIERZ – Deklaracja przystąpienia do Akademii Orła Mokre
POBIERZ – Nowe zasady płatności składek
POBIERZ – Uchwała Zarządu w sprawie dofinansowania

Regulamin grup młodzieżowych

LKS „Orzeł” Mokre w Mikołowie

I. Postanowienia ogólne

1.1. Zawodnikiem LKS „Orzeł” Mokre może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną.

1.2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w LKS „Orzeł” Mokre. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik.

1.3. Warunkiem gry w LKS „Orzeł” Mokre jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.

1.4 LKS ”Orzeł” Mokre zobowiązuje się do zorganizowania grupowych badań lekarskich, przeprowadzanych przez lekarza sportowego. 

1.5. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

1.6. Decyzją trenerów LKS „Orzeł” Mokre zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.

1.7. Trener odpowiadający za rocznik podejmuję decyzję, w której grupie rówieśników dany zawodnik będzie ćwiczył.

II. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

2.1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.2. Zgłoszenie dziecka do jednego z roczników LKS „Orzeł” Mokre oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

2.3. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przywiezienia dziecka na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć oraz odebranie dziecka w terminie zakończenia zajęć, a w przypadku zawodów sportowych do punktualnego dowiezienia dziecka na miejsce wyznaczone na zbiórki oraz odebrania dziecka w miejscu i terminie wskazanym przez trenera.

2.4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu lub zawodach sportowych za pomocą smsa, najpóźniej na 1 godz. przed treningiem, a w przypadku zawodów sportowych na 1 dzień przed.

2.5. W trakcie zajęć treningowych i zawodów sportowych rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

2.6. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. Wprowadza się całkowity zakaz kontaktowania się rodziców/opekunów z zawodnikiem podczas zawodów sportowych. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek powstrzymywać się od udzielania wskazówek zawodnikowi, pokrzykiwania w jego kierunku, komentowania decyzji i zachowania zawodnika i trenera, innych trenerów.

2.7. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza murawą obiektu na którym odbywa się dany trening.

2.8. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy LKS „Orzeł” Mokre.

2.9. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

2.10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l5-go dnia każdego miesiąca.

2.11. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem lub kierownikiem rocznika LKS „Orzeł” Mokre.

2.12. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci upomnienia słownego, usunięcia z następnych zajęć treningowych lub niewystawienie w zawodach sportowych, czasowym odsunięciem od zajęć lub wydaleniem z Klubu.

2.13. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub kierownika rocznika LKS „Orzeł” Mokre.

2.14. LKS „Orzeł” Mokre nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.

III. Prawa i obowiązki zawodników

3.1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez LKS „Orzeł” Mokre należy posiadać aktualne badania lekarskie oraz sprzęt sportowy właściwy do pory roku.

3.2 Zawodnik zobowiązuje się korzystania ze sprzętu otrzymanego od LKS „Orzeł” Mokre lub zakupionego ze składek członkowskich. Na treningach i zawodach sportowych obowiązuje jednolity strój sportowy wyznaczany przez trenera. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.

3.3. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na zawody sportowe, zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

3.4. Zawodnik zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zawodów sportowych do punktualnego stawiania się w miejscu wyznaczonym na zbiórki.

3.5. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.

3.6. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz. .

3.7. Zawodnik LKS „Orzeł” Mokre zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.

3.8. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.

3.9. W trakcie zawodów sportowych zawodnik zobowiązuje się do realizowania założeń taktycznych oraz wskazówek trenera.

3.10. Zawodnik podczas treningów zobowiązuje się do sumiennego wykonywania poleceń trenera, zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach oraz rzetelnego wykonywania ćwiczeń przygotowanych przez trenera. Trener ma prawo do czasowego lub ostatecznego usunięcia zawodnika od zajęć w przypadku nierealizowania jego poleceń.

3.11. W przypadku lekceważącego podejścia do obowiązków zawodnika oraz licznego naruszania tychże obowiązków mogą zostać wyciągnięte wobec zawodnika konsekwencje w postaci usunięcia z następnych zajęć treningowych, niewystawienia w zawodach sportowych lub wydalenia z Klubu.

3.12. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz zawodach sportowych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie o czynione postępy na treningach. O składzie drużyny zawsze decyduje trener.

3.13. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

3.14. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w LKS „Orzeł” Mokre.

3.15. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

3.16. W przypadku rezygnacji z gry w LKS „Orzeł” Mokre, zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić powierzony mu sprzęt sportowy.

IV. Postanowienia końcowe

4.1. LKS „Orzeł” Mokre zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

4.2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z LKS „Orzeł” Mokre.

4.3. Raz na rok trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.

4.4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, kierownik rocznika lub Zarząd LKS „Orzeł” Mokre.

4.5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

POBIERZ – Regulamin grup młodzieżowych LKS „Orzeł” Mokre w Mikołowie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej

Zamknij